Windows 7-USB-DVD-Tool

Windows 7-USB-DVD-Tool គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អាចធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ដំឡើង Windows 7 និង Windows 8 តាមរយៈ USB Flash បានដោយ​ងាយស្រួល ។

Download(2.60 MB)

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s