Easy Video Downloader 2.5

Easy Video2.5  Downloader ជាកម្មវីធីមួយ​ដែល​លោកអ្នក​អាច​ប្រើ​បានដោយឥតគិតថ្លៃ ។ កម្មវិធី​នេះនឹងធ្វើ ឱ្យ​លោកអ្នក​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ download video ពី website ផ្សេងៗ​តាមរយៈ internet ដូចជា YouTube, Google Video ហើយអាចជាការ Save ជា​ប្រភេទ AVI (High Quality for PC) និង MPEG4 (for iPod, PSP) ។ Easy Video Downloader មាន interface ធម្មតា​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ហើយមិនត្រូវការ​ប្រើ script នៅលើ browser ដោយគ្រានតែ​លោកអ្នក past URL របល់ video ហើយចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ download ។

​តម្រូវ​ការ: All Windows ​ទំហំ​: 2.08MB Download (1.47 MB)

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s