ដាក់ Password សម្រាប់តែការ Share ក្នុង Windows 7

នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងបង្ហាញពីរបៀបដោះ Password នៅពេលដែលយើង Log in ចូល Windows ប៉ុន្តែ Password របស់យើងនៅតែប្រើសម្រាប់ Share ឯកសារដដែល ។ នេះសម្រាប់អ្នកមិនចង់វាយ password នៅពេលចូល Windows តែចង់ share ឯកសារផ្សេងៗ ។

របៀបធ្វើ

ចុច key Windows + R ដើម្បីបើក Run

បន្ទាប់មកវាយ control userpasswords2 វានឹងមានផ្ទាំងមួយលេចឡើង

Select លើ User ណាដែលអ្នកមិនចង់វាយ password ហើយដោះធីកនៅត្រង់ Users must enter a user name and password to use this computer. រួចចុចOK button វានឹងចេញផ្ទាំងឱ្យវាយ password របស់ User នោះ បន្ទាប់មកវាយ password ហើយចុច OK button ។

ឥឡូវអ្នកចូល Windows មិនបាច់វាយ password ទេ តែអ្នកមាន password សម្រាប់ការ share ឯកសារ ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s