តើអ្វីទៅជា Registry ដែលមាននៅក្នុង Windows?

Registry ជា database ដ៏ធំមួយសម្រាប់រក្សាទុកនូវព័ត៌មានទាំងអស់របស់ Windows ដូចជាការ configuration, setting, user account, hardware, application ។ល។

នៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង Control Panel, System Policy ឬការដំឡើងកម្មវិធីផ្សេងៗ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង Registry ។ នៅក្នុង Registry មិនមាន Undo ទេ ដូច្នេះមុនលោកអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្វីមួយក្នុង registry អ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន និង ប្រាកដថាអ្វីដែលអ្នកផ្លាស់ប្តូរមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីទេ ។

របៀបបើកនូវ Registry ដំបូងលោកអ្នកសូមចុចលើ Start menu បន្ទាប់មកចុចលើ Run (ឬចុច key Windows + R សម្រាប់ Windows 7)

រួចវាយពាក្យ regedit រួចចុច OK button នោះផ្ទាំង Registry នឹងបើកឡើង

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Definition. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s