បង្ហាញ Taskbar icons ដែលបានបាត់

ប្រសិនបើ icon បាត់​ពី Taskbar’s Notification Area Icons សូម​ធ្វើតាម​ការណែនាំ​ខាងក្រោម៖

ចូលទៅ​កាន់ Run (Windows Key + R key) បន្ទាប់មក​វាយ​ពាក្យ regedit [Enter] ជ្រើស​រើសយក HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local\Setting\Software\Micorsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify បន្ទាប់មក​លុប  IconStreams និង PastIconsSteam values ហើយ Restart កុំព្យូទ័រ ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s