បិទការរំខានពី Action Center ក្នុង Windows 7

Windows 7 តែងតែបង្ហាញ message របស់ Action Center នៅលើ Task Bar ប្រសិនបើយើងបិទ Firewall, Windows Update, Anti-Virus ឬ អ្នកមិនបានធ្វើការ backup Windows ។ល។

លោកអ្នកអាចបញ្ឈប់ការរំខានទាំងនេះដោយចុច Start => Control Panel រួចចុចយក Action Center

រួចចុចលើ Change Action Center Setting

បន្ទាប់មកដោះសញ្ញា (√) ចេញពីមុខប្រអប់ដែលអ្នកមិនចង់ឱ្យវាបង្ហាញ message រំខាន ។ ឧទាហរណ៍ Network firewall សម្រាប់ Firewall ឬ Windows Update សម្រាប់ការ Update ។ល។

ហើយចុច OK button ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s