របៀប Disable Unnecessary Services ក្នុង Windows XP

​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ជាប្រចាំ​ថ្ងៃ​តើ​លោកអ្នក​ មានចាប់អារម្មណ៍ថា​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក​កាន់តែមាន​ល្បឿន​យឺតទៅៗ​ពីមួយ​ ថ្ងៃ​ទៅមួយ​ថ្ងៃ​ដែរ ឬ​ទេ?

​ខាងក្រោម​នេះ គឺជាវិធីសាស្រ្ត ១​យ៉ាង​ដែល​ជួយ​ឱ្យ​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក​មាន​ល្បឿន​លឿន​ដូចដើមវិញ ។

Disable Unnecessary Services

​ ដោយសារ​តែ Window XP ត្រូវគេ​បង្កើត​ឡើង​ឱ្យ​មានអ្វីៗ​ជា​ច្រើន​បំពេញតាម​តម្រូវ​ការ​របស់អ្នក​ រាល់គ្នា ដូច្នេះ Window XP គឺមាន Services ជា​ច្រើន​ដែល​ដំណើរ​ការដោយស្វ័យប្រវត្តនៅ​ក្នុង System Resources របស់ Window ហើយអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ភាគ​ច្រើន​មិនត្រូវការ Services ទាំងអស់​នោះទេ ។ តើ Services ទាំងនោះ​មានអ្វីខ្លះ? ខាងក្រោម​នេះគឺជា Services ដែល​យើងត្រូវ Disable មាន​ដូចជា​៖

 • Alerter
 •  Clipbook
 • Computer Browser
 •  Distributed Link Tracking Client
 • Fast User Switching Compatibility
 • Help and Support – (​ប្រសិនបើ​អ្នកចង់​ប្រើ Windows Help និង Support សូមទុក​ឱ្យ​នៅ enabled ដ​ដែល​)
 • Human Interface Devices Access
 • Indexing Service
 • IPSEC Services
 • Messenger
 • NetMeeting Remote Desktop Sharing (គួរតែ Disabled ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​កាន់តែ Security)
 • Portable Media Serial Number Service
 • Remote Desktop Help Session Manager (គួរតែ Disabled ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​កាន់តែ Security)
 • Remote Procedure Call (RPC) Locator
 • Remote Registry (គួរតែ Disabled ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​កាន់តែ Security)
 • Routing & Remote Access (គួរតែ Disabled ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​កាន់តែ Security)
 • Secondary Logon
 • Server
 • SSDP Discovery Service
 • TCP/IP NetBIOS Helper
 • Telnet
 • Universal Plug and Play Device Host
 • Windows Time
 • Wireless Zero Configuration (​ប្រសិនបើ​អ្នក​ប្រើ wireless network មិនបាច់ disable នោះទេ)
 • Workstation

ដើម្បី​ទៅកាន់កន្លែង Disable services ទាំងនេះយើងត្រូវ៖

a. ចុចលើ Start button បន្ទាប់មកចុចលើ Run នឹងវាយពាក្យថា “services.msc”

b. DoubleClick លើ services ណាមួយ​ដែល​អ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរ

c. ជ្រើសរើស​យក “Disable” ចុចលើ Stop button បន្ទាប់មកចុចលើ Apply button ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s