ស្វែងយល់ពីការ Share Folder ឬ Drive

ដើម្បី share folder និង drives, អ្នកត្រូវតែ logged on នូវប្រភេទ user មូយក្នុងចំណោមខាងក្រោម៖

  • Administrator
  • Server Operator
  • Power User

ដើម្បី share folder និង driver ជាមួយនិង user ណាមួយដែល​បាន​កំណត់យើងត្រូវធើ្វតាមវិធីខាងក្រោម៖

  • ចូលទៅកាន់ Explore, ហើយជ្រើសយកទីតាំង folder ឬ drive ដែល​អ្នកចង់ share ។
  • Right-Click លើ folder ឬ drive, ហើយជ្រើសយក Sharing and Security ។
  • លើ Tab Sharing, ជ្រើសយក, Share This Folder, ជ្រើសយក New Share ហើយបញ្ចូលឈ្មោះដែល Share ។
  • ប្រសិនបើចង់ប្តូរឈ្មោះ Share ចុចលើ Button New Share ហើយ user ដទៃនិងបានឃើញឈ្មោះ share ថ្មីពេល​ដែល​ពួក​គ​េបាន connect ទៅកាន់ folder ឬ drive ដែល share នេះ ។

រាល់​​ឈ្មោះ​​របស់ folder និង drive មិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទេ ។

  • ដើម្បីកំណត់ចំនួននែ User ដែល connect ទៅកាន់ files ដែល share ក្នុងពេលតែមួយ, ត្រូវ click Allow this number of user ពី​​ក្រោម User limit ជាទូទៅក្នុង Windows XP Professional, ចំនួន​​នៃ​ការកំណត់ user បានត្រឹម ១០ ឬ តិចជាងនេះ។
  • ការកំណត់នូវសិទ្ធ (Permission) នៅលើ folder ឬ drive ដែល share, ចុចលើ Permission ចុចលើ Add ឬ Remove ដើម្បី Add ឬ Remove Group ឬ User ហើយបន្ទាប់មក ជ្រើសយក check boxes ដែល អនុញ្ញាត ឬ មិនអនុញ្ញាត សិទ្ធសម្រាប់ User ឬ Group ។
  • ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ user ណាមួយ access ទៅកាន់ files ក្រោយ​ពេលបញ្ចប់ការ share,អ្នកត្រូវតែ configure ទាំង NTFS Permission ដែលនៅលើ Tap Security និង Permission ដែលនៅលើ Tap Sharing នៃ files ដែល share។ NTFS Permission អាចកំណត់លើ partition តែមួយ ដោយប្រើ NTFS files system។ ប្រសិនបើអ្នក Remove រាល់ Group  ពី NTFS Permission នោះអ្នកនិងមិនអាច share folder លើ Network ឡើយ ។

កាគ្រប់គ្រងឯកសារដែលបាន Share

ជាធម្មតាអ្នកមិនអាចដឹងថា តើមាន files ណាខ្លះដែល​អ្នកបាន​ធ្វើការ share នៅលើ network ទេ ហើយមាន User ចំនួនប៉ុន្មាន ដែល​កំពុង access files នេះ។ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនូវរាល់ files ដែល​អ្នក​បាន share ទាំងនោះ អ្នកអាច ចុច Right-Click លើ My Computer » Manage ចុចយក Shared Folder » Shares ពីក្រោម System Tools

ផ្នែក Share Folder ជាឈ្មោះ ដែលធ្វើការ share លើ network (រាល់ឈ្មោះដែលមាន អក្សរ “$” នៅពីក្រោយ និង​ត្រូវ​បាន​លាក់​ពី User ដ៏ទៃនៅពេលដែលគេ ស្វែងរកលើ My Computer ឬលើ Explorer ប៉ុនែ្តគេអាច access ទៅកាន់ file នេះដោយ Run path ផ្ទាល់លើ network)

ផែ្នក Client Connections ជាកនែ្លងដែលបង្ហាញពីចំនួន User ដែលបាន access ទៅកាន់ file ដែល share នីមួយៗ ។ អ្នក​អាច​បង្កើត​នូវ Folder ឬ drive share ថ្មីដោយគ្រាន់តែ Right-Click ហើយ​ចុចលើ New File Share » Next ។

ក. បង្កើត Shared Folder

Folder to share: ចុច Browse » ជ្រើសយកទីតាំងនិង file ដែល​ត្រូវ share, ចំនុច Share name: បញ្ចូលឈ្មោះដែលត្រូវ share (អ្នក​អាច hide file ដែល share ដោយគ្រាន់តែបនែ្ថមអក្សរ “$” នៅពីក្រោយឈ្មោះដែល share) Share description: ជា​កនែ្លង​ពិពណ៌នារបស់អ្នកក្នុង comment ។

ខ. កំណត់សិទ្ធទៅឱ្យ Share Folder

ជ្រើសយកកាលកំណត់សិទ្ធ (Permission) ណាមួយដែលអ្នក​ត្រូវ share ។ ចុច Next » Finish បញ្ចប់ការបង្កើត File share ។

ប្រសិនបើចង់បញ្ឈប់ Files ដែលកំពុង Share ត្រូវចុច Right-click លើ files ណាមួយដែលអ្នកចង់បញ្ឈប់ ជ្រើសយក Stop Sharing ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s