ការ configure នូវ Wireless Router និង សុវត្ថិភាព មួយចំនួន (Key Security)

​នៅលើ Wireless Router របស់​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើការ​ច្រោះ (Filter) នូវ​កុំទ្យូទ័រណាមួយមិន​ឱ្យ​ឡើង Internet តាមរយៈ Wireless Router របស់​លោកអ្នក ឬ​ក៏ web site ផងដែរ ។ ដើម្បី​អនុវត្ត​ទៅលើ​ការ Filter នេះ​ឲ្យ​មានប្រសិទិ្ធភាព​លោកអ្នក​គួរតែកំនត់​នូវ​ឈ្មោះ​កុំទ្យូទ័រ​នៅលើ​ ប្រព័ Network របស់​លោកអ្នក​ឲ្យ​បានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន ចៀសវាងការ Filter ចំកុំទ្យូទ័រ​ដែល​លោកអ្នក​មិនចងបាន ។ ជាការពិតណាស់​នៅលើ WirelessRouter របស់​លោកអ្នក​វានិង​បង្ហាញ​នូវ​រាល់កុំទ្យូទ័រទាំងឡាយណា​ដែល​ឆ្លងកាត់​វា​ ទាំងអស់ ដូចជា ឈ្មោះ​កុំទ្យូទ័រ (computer Name) , MAC address របស់កុំទ្យួទ័រ និង IP address របស់កុំទ្យទ័រ​ទាំងនោះ ៕

ជំហានទី១

​លោកអ្នក​ត្រូវ Log ចូល Page របស់ Router ជាមុនសិន (បើក Browser ណាមួយ​របស់អ្នក http://192.168.0.1) ។

ជំហានទី២

​ លោកអ្នក​ត្រូវចូលទៅរក​នូវ Option ដែល​បង្ហាញ​នូវ​រាល់កុំទ្យូទ័រ​ទាំងអស់​ដែល ទទួល IP Address ពី Wireless Router របស់អ្នក (ចុចយក Option DHCP បន្ទាប់មក​លោកអ្នក​នឹងឃើញ​នូវ​រាល់កុំទ្យូទ័រ​ដែល​បានទទួល IP Address ពី Router របស់អ្នក​) នៅ​ក្នុង option ខាងក្រោម​នេះ​លោកអ្នក​អាចឃើញ​នូវ​៖

• Host Name : ជា​ឈ្មោះ​របស់កុំទ្យូទ័រ Client ដែល​ចាប់ IP address ពី Wireless Router ។

• IP Address : ជា IP address ដែល​កុំទ្យូទ័រ Client  នោះទទួលបាន ។

• MAC address : ជា MAC address (MAC address គឺជា physical address របស់​ឧបករណ៍​នីមួយ​ៗ​ដែល​ឧបករណ៍​មួយមាន MAC address របស់ខ្លួនមួយចេញពីរោងចក្រ) ជាក់លាក់របស់កុំទ្យូទ័រ Client នោះ ។

ជំហានទី៣

​ នៅពេល​លោកអ្នក​ឃើញ​នូវ​កុំទ្យូទ័រ​ទាំងអស់​ដែល​ទទួល IP Address ពី Wireless Router របស់អ្នក​ហើយ លោកអ្នក​អាច​ធ្វើការ បិទ (Block) នូវ​កុំទ្យូទ័រណាមួយ​ក៏​បានដោយ​ធ្វើការ Copy Mac address ឬ​ក៏ IP address ទៅរក្សាទុក្ខ​នូវ​ក្នុង file ណាមួយ ។

ជំហានទី៤៖ បន្ទាប់ពី​លោកអ្នក copy Mac Address ទៅរក្សាទុក្ខរួចហើយនោះ​លោកអ្នក​ត្រូវចូល​ក្នុង Option ដូច​ខាងក្រោម (Advance => Filter)

ជំហានទី៤

​នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ធ្វើការ Filter លោកអ្នក​អាច Filter លក្ខណ:ជា IP Address ឬ​ក៏ Mac address ក៏​បាន ។

• IP address Filter

• MAC address Filter

ជំហានទី៥

មិនត្រឹមតែអាច filter នូវ IP address និង MAC Address ប៉ុណ្ណោះទេ លោកអ្នក​ក៏​អាច filter នូវ URL បានដែរ (Advance => Parental Control) ដូចរូប​ខាងក្រោម​៖

ចាំនាំ រាល់ page ទាំងអស់​ដែល​អ្នកបានកែរដាច់ខាត់ត្រូវ Apply ឬ​ក៏ Save ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s