គន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹង SMTP protocol

កាលពីលេខមុនទស្សនាវដ្តីអាន បានធ្វើការកចុះផ្សាយរួចមកហើយអំពីការបង្កើត SMTP protocol នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Exchange server 2003 រួចមកហើយឥលូវនេះយើងខ្ញុំសូម លើកយកការ configure និងគន្លឹះសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹង SMTP protocol ។ ចំនុចសំខាន់ដែលត្រូវ configure នៅលើ SMTP protocol មានដូចខាងក្រោម:

Start, Stop និង Pause SMTP protocol

ក្រោយពេលបង្កើត SMTP រឺនៅពេលលោកអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវ Setting ផ្សេងៗរបស់ SMTP លោកអ្នកគួរតែធ្វើរការ Restart protocol ដើម្បីធ្វើអោយ SMTP មានដំនើរការល្អ ។ ដើម្បីធ្វើការ Restart សូម right click នៅលើ SMTP រួចជ្រើសរើស Start, Stop រឺ Pause ទៅតាមដែលលោកអ្នកចង់បាន ។

1. ផ្លាស់ប្តូរ IP address របស់ SMTP

លោកអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ IP address របស់ SMTP បានតាមរយៈរបៀបខាងក្រោម៖

  • Right click នៅលើ SMTP ណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្សាស់ប្តូរ រួចជ្រើសរើស Properties
  • ជ្រើសរើស IP address នៅក្នុង General tab រួចចុច OK button

2. Relay Restrictions

ជាទូទៅ SMTP Virtual Server អនុញ្ញាតិអោយតែ authenticated user ប៉ុណ្ណោះដើម្បី Relay mail ហើយមិនអនុញ្ញាតិអោយ unauthorized users ដែលប្រើប្រាស់ Exchange server របស់លោកអ្នកធ្វើការផ្ញើ E-mail ទៅកាន់ domain ដទៃទៀតទេ ។ ដើម្បីអោយ User ទាំងអស់ធ្វើការផ្ញើ E-mail ទៅកាន់ domain ផ្សេងៗបានលោកអ្នកត្រូវបង្កើត Relay Restriction នៅលើ SMTP ដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើ ។

  • ដំបូងសូម right click នៅលើ SMTP របស់លោកអ្នក រួចជ្រើសរើសពាក្យ Properties
  • សូមចុចលើ Access tab រួចចុចលើ Relay button

  • សូមជ្រើសរើសពាក្យ Only the list below ហើយចុច Add button

  • សូមជ្រើសរើស Single Computer រួចបញ្ចូលនូវ IP address របស់ Server រួចចុច OK button

  • ជាចុងក្រោយសូមចុច OK button

3. Delivery tap

Delivery tap ជា tap មួយសំរាប់កំនត់នូវ option មួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹង local និង outbound message delivery ។ លោកអ្នកអាចនូវពេលវេលាសំរាប់ outbound មួយចំនួនដូចជា First retry interval, Second retry interval, Third retry interval, Subsequent retry interval, Delay notification និង Expiration timeout ។ ហើយសំរាប់ local មានចំនូនពីរគឺ Delay notification និង Expiration timeout ។

បន្ទាបពីកំនត់ពេលវេលារបស់ Delivery រួចសូមលោកអ្នកចុច Advanced button ដើម្បីបញ្ចូលនូវ Fully-qualified domain name សំរាប់ SMTP Virtual server ដែលជាចំនុចសំខាន់ដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើ ហើយដើម្បីផ្ទៀតផ្ទាត់ Fully-qualified domain name ដែលលោកអ្នកបំពេញត្រឹមត្រូវ រឺមិនត្រឹមត្រូវ សូមចុច Check DNS button

ក្រោយពេលពីបញ្ចូល Fully-qualified domain name រួចសូមចុចលើ Configure button ដើម្បីធ្វើការ configure external DNS server សំរាប់ SMTP របស់លោកអ្នកដោយចុច Add រួចបញ្ចូលនូវ IP របស់ external DNS server ហើយចុច OK button

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s