តើ Hibernate របស់ Windows មានន័យដូចម្ដ៉េច?

Hibernate គឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹង Sleep យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។ ចុះហេតុអ្វីបានជា Windows មាន Sleep/Stand by ហើយមាន Hibernate ទៀត?

ជាការពិតណាស់ Sleep/Stand by និង Hibernate ប្រាកដជាមានលក្ខណៈខុសគ្នា ។ នៅពេលលោកអ្នក ជ្រើសរើស​យក Sleep កុំព្យួទ័រលោកអ្នករក្សាទុកឯកសារ និង កម្មវិធីដែលលោកអ្នកកំពុងបើកចូលទៅក្នុង RAM ។ ចំណែកឯ Hibernate រាល់កម្មវិធី និង ឯកសារទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកទៅក្នុង Hard Disk បន្ទាប់មកកុំព្យទ័រលោកអ្នក​ចាប់ផ្តើម Turn Off ។ នៅពេលលោកអ្នក Turn On កុំព្យួទ័រសារជាថ្មី នោះវានឹងចាប់ផ្តើម​សកម្មភាពនៅត្រង់ចំណុច ដែលលោកអ្នកបាន Hibernate ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Definition. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s