បញ្ហាដែលមានក្នុង Windows ពេលចេញផ្ទាំងខ្មៅ​ជាមួយអក្សរ NTLDR is missing

ពេលដែលលោកអ្នកបើកកុំព្យូទ័រ ហើយបង្ហាញ​ផ្ទាំងខ្មៅជាមួយនឹងពាក្យ NTLDR is missing Press any key to restart ឬ Boot: Couldn’t find NTLDR Please insert another disk ឬ NTLDR is missing Press Ctrl Alt Del to Restart ។

ករណីដែលធ្វើឱ្យមានបញ្ហាខាងលើនេះអាចមកពីករណី​ជាច្រើនដូចជា៖

១.កុំព្យូទ័រកំពុង boot ពី non-bootable source

២.កុំព្យូទ័រ hard disk drive setup មិនត្រឹមត្រូវក្នុង BIOS

៣.ខូច file NTLDR ឬ NTDETECT.COM

៤.Misconfiguration ជាមួយ file boot.ini

៥.កំពុងព្យាយាម upgrade ពី Windows 95, 98 ឬ ME  ដែលប្រើ FAT32

៦.Hard disk drive ថ្មីត្រូវបានបន្ថែម

៧.ខូច boot sector ឬ master boot record

៨.Seriously corrupted version of Windows 2000 or Windows XP

៩.ខ្សែ IDE ដែលភ្ជាប់ទៅ hard disk drive គឺភ្ជាប់មិនត្រឹមត្រូវ

១០.Failing to enable USB keyboard support in the BIOS

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s