របៀបកិបខ្សែ Network ប្រភេទ UTP ឬ STP

នៅក្នុងការកិបខ្សែ Network ប្រភេទខ្សែ UTP ឬ STP ចែក​ចេញ​ជាពីរ​ប្រភេទ​គឺ Straight-through និង Crossover cable​ ។

Straight-through cable

Straight-throught cable គឺជាខ្សែដែលប្រើសំរាប់ភ្ជាប់ពី Connectivity (Hub, Router, Switch ។ល។) ​ទៅកាន់​កុំព្យូទ័រ​ហើយ​ការ​កិប​ខ្សែរបស់ចុងទាំងពីរនៃខ្សែត្រូវកិបដូចគ្នា ហើយអាចកិបដូចរូបទី ១ ឬ រូបទី ២ ក៏បាន៖

Pair 2

(រូបទី ១)

Pair 3

(រូបទី ២)
1. White-Green 1. White-Orange
2. Green 2. Orange
3. White-Orange 3. White-Green
4. Blue 4. Blue
5. White-Blue 5. White-Blue
6. Orange 6. Green
7. White-Brown 7. White-Brown
8. Brown 8. Brown

Crossover Cable

Crossover Cable គឺជាខ្សែ​ដែល​ប្រើ​សំរាប់​ភ្ជាប់ពី Connectivity(Hub, Router, Switch ។ល។) ទៅកាន់ Connectivity រឺពី កុំព្យូទ័រ ទៅកាន់ កុំព្យូទ័រហើយចុងម្ខាងនែខ្សែ​កិប ដូចរូបទី ១ និងចុងម្ខាងទៀតនៃខ្សែត្រូវកិបដូចរូបទី ២ ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s