របៀបដំឡើង Network Printer

Network Printer អាចឲ្យយើង Print ឯកសារពីកុំព្យូទ័រនានាក្នុងប្រព័ន្ធ Network (LAN) ដោយប្រើ Printer តែមួយ ។

  • ចុចលើ Start > Setting > Control Panel
  • Double click លើ Printers and Faxes > ហើយចុចលើ Add a Printer

  • ចុច Next botton > ជ្រើសយក A Network Printer attached to another computer

  • ជ្រើសយក Connect to this printer (or to brows for a pinter, select this option and click Next) បន្ទាប់មកវាយឈ្មោះកុំព្យូទ័រ និង Printer ដែល share ហើយចុច Next button

  • ចុច Yes button ហើយចុច Next button

ជាចុងក្រោយចុច Finish button
Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s