របៀបបង្កើនសមត្ថភាពអោយ Internet Connection

មាននូវវិធីជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យ Internet ដំណើរការបានល្អ ។ ក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងប្រើកម្មវិធី TCP/IP Optimizer ដែលជារបៀបងាយស្រួលជាងគេ ។

បន្ទាប់ពីដំឡើងចប់ចុចលើ tab

General Settings

ហើយជ្រើសយកល្បឿន internet របស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ 256Kbps)

TCP/IP optimizer
ក្នុងផ្នែក Network Adapter selection ជ្រើសរើសយក interface ដែលអ្នកប្រើដើម្បីភ្ជាប់ Internet ។
ធីកយក Optimal Setting រួចចុច Apply changes ហើយ restart កុំព្យូទ័រ ។
Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s