​បង្កើន​ល្បឿន​ការងារ​ជាមួយ Commands នៅ​ក្នុង Windows

ជា​ទូទៅ​នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ លោកអ្នក​តែងតែចង់បាន​នូវ​អ្វី​ដែល ដោយមិនចាំបាច់ចូលរុករកប្រកបដោយភាពស៊ាំញាំនោះទេ ដូចនេះយើងសុំលើកយក​នូវ Commands សំខាន់​ៗ​មួយចំនូន ។

របៀប​ប្រើ Command

ចុច Start ហើយចុចលើ run ( ឬ key Windows + R)

បន្ទាប់មក​លោកអ្នក​នឹងឃើញ​នូវ​ផ្ទាំង​ខ្មៅមួយ​បង្ហាញ​មក រួចហើយ​លោកអ្នក​អាចអនុវត្តន៍ដួច​ខាងក្រោម​៖

 •  Control  បើក​នូវ control panel របស់ Windows ។
 • Control admintools បើក​នូវ administrative tools ។ Control keyboard បើក​នូវ keyboard properties ។
 • •    Control color បើក​នូវ display properties ។

 • Control folders បើក​នូវ Folder Options.
 • Control Fonts បើក​នូវ Fonts Policy Managment ។
 • Control Mouse បើក​នូវ Mouse Properties
 • Control printers បើក​នូវ fax និង Printer ។
 • Appwiz.cpl សម្រាប់​បើក​នូវ Add and remove progame ។
 • Eventvwr ឬ Eventvwr.msc បើក​នូវ Event Viewer

 •  INETCPL.CPL បើក​នូវ Schedule Taks Manager
 • Winver បើក​នូវ version របស់​កុំព្យូទ័រ​អ្នក ។
 • Mstsc បើក​នូវ Tool សម្រាប់ Remote ទៅកាន់​កុំព្យូទ័រ​ផ្សេងទៀត ។
 • Taskmgr បើក​នូវ Windows Task Manager ។
 • Wincal បើក​នូវ Calendar ។
 • Osk បើក​នូវ on-screen keyboard ។

 •  Devmgmt.msc បើក​នូវ Device manager ។

 • SECPOL.MSC បើក​នូវ local security setting ។
 • Diskmgmt.msc  បើក​នូវ disk management ។
 • Cleanmgr បើក​នូវ Disk clean up ។
 • Dfrg.msc បើក​នូវ disk defragmenter
 • INETCPL.CPL បើក​នូវ internet Properties ។
 • Firewall.cpl បើក​នូវ Windows firewall option ។
 • Ipconfig /all សម្រាប់​បង្ហាញ​នូវ​ព័ត៌មាន​របស់ IP Address
 • Ipconfig /release សម្រាប់​ចា្រន​នូវ IP Address ចេញ (​សម្រាប់ DHCP) ។
 •  Ipocnfig /renew សម្រាប់​ចាប់​ឲ្យ​នូវ IP Address ថ្មីបន្ទាប់ពី release ហើយ (​សម្រាប់ DHCP)
 •  Ipconfig /flushdns សម្រាប់​លុប​នូវ cache របស់ DNS ។
 •  Ipconfig /registerdns សម្រាប់​ធ្វើការ update នូវ DNS local ជាមួយនឹង DHCP ។
Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s