​បង្ហាញ DVD drive ដែល​បានបាត់ពី Windows

នៅ​ក្នុង​ករណីខ្លះ DVD drive របស់​លោកអ្នក​បានបាត់ ដោយសារតែ Windows 7 រកមិនឃើញ​នូវ drive នោះ តែនៅ​ក្នុង BIOS បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​នូវ DVD drive នោះ ហើយនៅ​ក្នុង Windows 7 របស់​លោកអ្នក​គឺបាន​ដំឡើង driver បានត្រឹមត្រូវរួចរាល់ហើយ ដូច្នោះសូមធ្វើតាម​ដំណោះ​ស្រាយ​ខាងក្រោម​

​ដំណោះ​ស្រាយ

ជំហានទី១៖ ចូលទៅកាន់ Run (Windows K + R key) បន្ទាប់មកវាយពាក្យ regedit ហើយ [Enter] នៅ​ក្នុង Registry Editor console ជ្រើសយក HKEY_CLCAL_MACHEN\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} បន្ទាប់មកលុប UpperFilters និង LowerFilters នៅ​ក្នុង right-hand pane ចំពោះ UpperFilters.bak និង LowerFilters.bak លោកអ្នក​មិនចាំបាច់លុប​ក៏​បានដែរ ។

ជហានទី២៖ ប្រសិនបើ​នៅតែ​មិនអាច​ដោះស្រាយបាន សូម​ធ្វើការ​កែ driver latter ដោយចុចប៊ូតុង Start ហើយសរសេរ disk management បន្ទាប់មកចុចលើ link “Create and format hard disk partitions”

បើសិនជា optical drive អាចមើលឃើញនៅទីនេះ ចូរ right-click លើ optical drive នោះរួចជ្រើសយក select Change Drive Letter and Paths

បន្ទាប់មកចុច Change ហើយប្ដូរទៅ drive letter ណា​ដែល​មិនទាន់​ប្រើ ។

បើ DVD drive បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង Explorer វិញហើយ បន្ទាប់មកសូមប្ដូរ drive letter របស់វាមក driver letter ដើមវិញ តែបើវានៅតែ​បង្ហាញ​ទៀត លោកអ្នក​ត្រូវការ restart Windows នោះវានឹង​បង្ហាញ DVD drive មកវិញ ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s