Wireless Network Watcher 1.20

Wireless Network Watcher គឺជា ​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អាច​ឱ្យ​លោកអ្នក​ស្វែងរក​នូវ Wireless Network ដែល​នៅជុំវិញខ្លួនអ្នក (ឧទាហរណ៍ នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​មានការ​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ network ច្រើន​) ដែល​វា​បង្ហាញ​ជាតារាង​ដែល​បញ្ជាក់​ពី IP Address, MAC Address, ឈ្មោះ​របស់​កុំព្យូទ័រ​, ឈ្មោះ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​ផលិត និង ព័ត៌មាន​នៃ​ប្រភេទ​របស់ wireless ។

Download (656 KB)

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s