ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​ខុសគ្នារបស់ Windows 7 ទាំង៦ ប្រភេទ​

ដោយមានការចង់ដឹងថាតើ Windows 7 មានប៉ុន្មាន​ប្រភេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ? ហើយ​ប្រភេទ​នីមួយ​ៗ​មាន​តម្រូវ​ការនិងការ​ប្រើ​ប្រាស់​មានភាពខុសគ្នា​យ៉ាង​ ដូចម្តេចខ្លះ?

​តាមរយៈ​ទស្សនាវដ្តីអាន-ANT ច្បាប់ទី១៨ នេះនឹង​ធ្វើការ​បង្ហាញ​នូវ​ការប្រៀបធៀបរវាង editions ទាំង៦នៃ Windows 7 ដូច​ខាងក្រោម ៖ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លំអិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ http://www.microsoft.com/windows/windows-7/compare/starter.aspx

ទោះបីជាយើងដឹងថា Windows 7 មាន​រហូត​ដល់៦​ប្រភេទ​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​គេសង្កេតឃើញមានតែបី​ប្រភេទ​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ត្រូវបាន​ដាក់លក់និង​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​លក្ខណៈ​ទូទៅ​ដូចជា Home Premium, Professional, និង Ultimate edition ផ្សេងពីនេះ​សម្រាប់ Windows 7 ប្រភេទ Enterprise គេ​ច្រើន​ឃើញ​ត្រូវបាន​ទិញនិង​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ សហគ្រាស ឬ​ក្រុមហ៊ុន​ធំៗ ដែល​មាន​ការងារ​ទាក់ទងនឹង​ការអភិវឌ្ឍន៍ (Developing) ព្រមទាំងមានកិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រង ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដោយលែក​សម្រាប់ Windows 7 Starter ផ្តល់​ឱ្យ​តែមួយគត់ នៅពេល​ណា​ដែល​លោកអ្នក​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​ដែល​មានអាជ្ញាប័ណ្ណ OEM (Original Equipment Manufacturer) ប៉ុន្តែ edition នេះមាន​កម្រិត​ទាប​បំផុត​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាពិសេស​សម្រាប់​ អ្នកសរសេរ​កម្មវិធី​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ .NET Framework ពី​ព្រោះ​វាមិន support ។

តារាង​ខាងក្រោម​គឺជាការចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​តម្រូវ​ការនិងអត្ថប្រយោជន៍​សម្រាប់​ប្រភេទ​នីមួយ​ៗ​នៃ Windows 7

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Definition. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s