បិទអ្វីផ្សេងៗនៅក្នុង Registry Editor

ដំបូងចូលទៅកាន់ Registry Editor ដោយចុច Start -> Run វាយឃ្លាបញ្ជារ Regedit ហើយចុច Ok.

1. បិទ Desktop Properties

ចូលទៅកាន់ទីតាំង HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionPoliciesSystem

បន្ទាប់មក បង្កើត DWord មួយ ដែលដាក់ឈ្មោះថា NoDispCPL ហើយឱ្យតម្លៃវា 1

 

2. បិទ Taskbar Properties

ចូលទៅកាន់ទីតាំង HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionPoliciesExplorer

បន្ទាប់មក បង្កើត DWord មួយ ដែលដាក់ឈ្មោះថា NoPropertiesMyComputer ហើយឱ្យតម្លៃវា 1

3. បិទ Folder Options

ចូលទៅកាន់ទីតាំង HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionPoliciesExplorer

បន្ទាប់មក បង្កើត DWord មួយ ដែលដាក់ឈ្មោះថា NoFolderOptions ហើយឱ្យតម្លៃវា 1

4. បិទ Registry Editor

ចូលទៅកាន់ទីតាំង HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionPoliciesSystem

បន្ទាប់មក បង្កើត DWord មួយ ដែលដាក់ឈ្មោះថា DisableRegistryTools ហើយឱ្យតម្លៃវា 1

5. បិទ Task Manager

ចូលទៅកាន់ទីតាំង HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionPoliciesSystem

បន្ទាប់មក បង្កើត DWord មួយ ដែលដាក់ឈ្មោះថា DisableTaskMgr ហើយឱ្យតម្លៃវា 1

6. បិទ Command Prompt (CMD)

ចូលទៅកាន់ទីតាំង HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsSystem

បន្ទាប់មក បង្កើត DWord មួយ ដែលដាក់ឈ្មោះថា DisableCMD ហើយឱ្យតម្លៃវា 1

7. មិនឱ្យចុច ម៉ៅស្តាំ នៅលើ Task Bar

ចូលទៅកាន់ទីតាំង HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionPoliciesExplorer

បន្ទាប់មក បង្កើត DWord មួយ ដែលដាក់ឈ្មោះថា NoTrayContextMenu ហើយឱ្យតម្លៃវា 1

8. មិនបង្ហាញប៊ូតុង Shut Down, Restart, Sleep និង Hibernate

ចូលទៅកាន់ទីតាំង HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrent VersionPoliciesExplorer

បន្ទាប់មក បង្កើត DWord មួយ ដែលដាក់ឈ្មោះថា NoClose ហើយឱ្យតម្លៃវា 1

9. មិនបង្ហាញពាក្យ Sent to នៅក្នុង Context Menu

ចូលទៅកាន់ទីតាំង HKEY_CLASSES_ROOTAllFilesystemObjectsshellexContextMenu HandlersSend To

លុបតម្លៃដែលនៅក្នុង Default ទាំងអស់ (បើចង់ដាក់វិញ សូមបញ្ចូលតម្លៃ {7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837} )

ចំនាំ៖   – នៅពេលដែលប្តូរតម្លៃ សូម Restart កុំព្យូទ័រឡើងវិញ ដើម្បីមើលលទ្ធផល ឬ បិទ Explorer.exe នៅក្នុង Process របស់ Task Manager ហើយ​ដំណើរការវាឡើងវិញម្តងទៀត

– ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់បិទទេ សូមប្តូរតម្លៃពី 1 ទៅ 0 ហើយ ដំណើរការកុំព្យ័ទ័រឡើងវិញ

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s