របៀប​បង្កើន​ល្បឿន​បិទកុំព្យូទ័រ​ក្នុង Windows 7

នៅពេលដែលប្រើកុំព្យូទ័រយូរ ការបិទកុំព្យូទ័រត្រូវចំណាយរយៈពេលយូរក្នុងការរង់ចាំរហូត ដល់វាបិទចប់សព្វគ្រប់ ។ ខាងក្រោមនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកអ្នកពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួន ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៅពេលកុំព្យូទ័រ ។

ដំបូងសូមចុច Start រួចវាយពាក្យ regedit នៅក្នុងប្រអប់ Search ហើយចុច Enter
បន្ថយរយៈពេលនៃការរង់ចាំក្នុងការបិទ Services ចូលទៅកាន់ទីតាំង HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
ចុចពីរដងលើពាក្យថា WaitToKillServiceTimeout ហើយប្ដូរតម្លៃទៅជា 100 រួចចុច OK

ប្ដូរការគ្រប់គ្រង Memory

បន្ទាប់មកចូលក្នុង HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
1. ចុចពីរដងលើពាក្យថា DisablePagingExecutive រួចប្ដូរតម្លៃទៅជា 1
2. ចុចពីរដងលើពាក្យថា LargeSystemCache រួចប្ដូរតម្លៃទៅជា 1
បន្ថយរយៈពេលនៃការរង់ចាំបិទ Application
ចូលក្នុងទីតាំង HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
បង្កើត DWORD ចំនួន 2 ដោយចុច right-click លើផ្ទៃទំនេរ ហើយចុច New => DWORD (32-bit) ហើយដាក់ឈ្មោះ
-WaitToKillAppTimeout ហើយកំណត់តម្លៃស្មើ 1
-AutoEnd Tasks ហើយកំណត់តម្លៃស្មើ 1

 

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s