កម្មវិធី Photo Frame ដ៏​អស្ចារ្យ

កម្មវិធី Photo Frame ជាកម្មវិធីមួយដែលអាចឱ្យយើងរៀបចំរូបភាពរបស់យើងដាក់ក្នុងស៊ុម ហើយរៀបចំវាដាក់លើ Screen កុំព្យូទ័ររបស់យើង ដូចជា Gadgets មួយផងដែរ។ កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីពិសេសមួយដែលអាចប្រើបានដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយប្រើបានជាមួយ Window 7 ។ យើងអាចរៀបចំរូបភាពយើងតាមតម្រូវការបានដោយអនុវត្តតាមរបៀបដូចតទៅ។

១. ដោនឡូត និង ដំឡើង កម្មវិធី Photo Frame: Download

២. នៅពេលយើង ដំឡើងរួច យើងចុចបើកលើ កម្មវិធីនេះ រួច Right Click ហើយយក ពាក្យ Open Setting ។ នៅពេលនោះវានឹងចេញផ្ទាំងសារមួយឱ្យយើង ជ្រើសរើសស៊ុម (Select Frame ) ដូចនេះ យើងអាចជ្រើសរើសស៊ុមណាមួយដែលយើងពេញចិត្តបាន។ ម្យ៉ាង វិញទៀតយើងអាច ជ្រើសរើសរូបភាពឬ រូបថតយើងបានផងដែរ ដោយចុចលើ Select Photo ហើយយើងចុច Open Photo នៅពេលនោះយើងអាចរើសរូបភាពដែលយើងស្រលាញ់ពេញចិត្ត បន្ទាប់មករួចចុច OK ជាការស្រច។

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s