របៀប​បង្ហាញ​លេខ​សម្ងាត់​ដែល​ត្រូវ​បាន​បិត​បាំង​ក្នុង​គេ​ហ​ទំព័រ

ជាធម្មតានៅក្នុង Website ដែលមានការវាយលេខសម្ងាត់គឺយើងឃើញមានសញ្ញាមូលៗ ឬផ្តាយ ដើម្បីជំនួសឱ្យតូរអក្សរដែលគេធ្លាប់បានវាយ ឬកំពុងវាយបញ្ចូល។

ដូច្នេះតើយើងមានវិធីសាស្រ្តអ្វីដែលអាចមើលលេខសម្ងាត់ទាំងនោះបាន?

ដូច្នេះថ្ងៃនេះ CM លើកយកវិធីសាស្រ្តមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

ជាការសាកល្បងសូមអនុវត្តដូចខាងក្រោម

មុនដំបូងយើងត្រូវចូលទៅក្នុងWebsite ណាដែលយើងចង់ឱ្យបង្ហាញលេខសម្ងាត់ ។

Example : http://www.yahoo.com

បន្ទាប់មកយើងវាយនូវលេខសម្ងាត់របស់យើង វានឹងចេញនូវសញ្ញាមូលៗ

រួចយើងត្រូវ Copy Code ខាងក្រោមនេះ

 

javascript:(function(){var%20s,F,j,f,i;%20s%20=%20%22%22;%20F%20=%20document.forms;%20for(j=0;%20j<F.length;%20++j)%20{%20f%20=%20F[j];%20for%20(i=0;%20i<f.length;%20++i)%20{%20if%20(f[i].type.toLowerCase()%20==%20%22password%22)%20s%20+=%20f[i].value%20+%20%22\n%22;%20}%20}%20if%20(s)%20alert(%22Passwords%20in%20forms%20on%20this

%20page:\n\n%22%20+%20s);%20else%20alert(%22There%20are

%20no%20passwords%20in%20forms%20on%20this

%20page.%22);})();

ទៅដាក់ក្នុង Url ដែលជាកន្លែងសំរាប់វាយ Address Website

រួច Enter ជាការស្រេច។

ចំណាំ ៖

  • Code នេះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះ Browser : IE, Google Chrome និង Browser មួយចំនួនទៀតប៉ុណ្ណោះ វាមិនអាចស្គាល់គ្រប់ Browser ទាំងអស់បានទេ ឩទាហរណ៍ វាអាចមិនស្គាល់ក្នុងFirefox 10 ជាដើម។
  • រាល់ការវាយលេខសម្ងាត់ក្នុងគេហទំព័រ យើងគួរតែកុំឱ្យវា Remember Password ជាពិសេស ក្រោយពេល Sign out , User គួរតែ Clear នូវ User និង Password ក្នុងកន្លែង Sign in ដើម្បីជៀសវាង Hackerអាចលួចយក User and Password របស់យើងបាន៕
Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s