វិធីសាស្រ្ត ​លាក់​ឯកសារ​នៅ​ក្នុង​រូបភាព ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង

សព្ធថ្ងៃនេះយើងមានវិធីសាស្រ្តលាក់ឯកសារ ជាច្រើនប្រភេទដូចជាលាក់ Folder លាក់ Drive លាក់ File ជាដើម។ ថ្ងៃនេះ CM និងលើកយកវិធីសាស្រ្តលាក់ File Zip, Rar, 7zip (ប្រភេទ Folder Compression) ជានៅក្នុងរូបភាព។

មុនដំបូងយើងត្រូវបង្កើតនូវ Folder មួយដាក់នៅក្នុងទីតាំងណាមួយក៏បាន:

ឩទហរណ៍ៈ យើងបង្កើត Folder មួយឈ្មោះថា mylovely នៅក្នុង Drive D: ហើយនៅក្នុង Folder CM ថែមទៀត (ទីតាំង D:\CM\mylovely)

បន្ទាប់មកយើងយកឯកសារដែលយើងត្រូវការលាក់ដាក់ចូលក្នុង Folder ឈ្មោះ mylovely

បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ Zip Folder ឈ្មោះ mylovely នោះ ដោយ Mouseស្តាំលើ Folder នោះរួច យកពាក្យ Send to => Compressed (Zip) folder

បន្ទាប់មក យើងត្រូវ Copy នូវរូបភាពមួយណាដែលយើងចង់ បណ្លំជាមួយFile Zip នោះ

រួចយើងត្រូវបើក កម្មវិធី Comment Prompt ( Start => Run… => វាយពាក្យថា CMD => OK)

បន្ទាប់មកវាយ Command

 

D: CD CMcopy /b “cm.jpg” + “mylovely.rar” “result.jpg

ពេលនោះការលាក់របស់យើងគឺជោគជ័យ ដោយនៅពេលដែលយើងបើករូបភាពនោះគឺចេញរូបភាពដូចធម្មតា

ប៉ុន្តែបើយើងចង់បើកឯកសារនោះវិញ យើងគ្រាន់តែដូរ File Extensionនៃរូបភាពនោះ ទៅជា Zip បន្ទាប់មក យើងអាចបើកយកឯកសារដែលនៅក្នុងនោះបានហើយ៕

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s