ការ​កំណត់ stytem hostname នៅ​ក្នុង Ubuntu

ក្រោយពីការកំណត់ឈ្មោះម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នកក្នុងពេលតម្លើងរួច មកពេលនេះលោកអ្នកក៏អាចកំណត់វាបានជាថ្មីទៀតផងដែរ តាមរយៈពាក្ហបញ្ជាដែលនឹងត្រូវកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 

១. មើល System Hostname ដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់

sudo /bin/hostname

 

បញ្ជាក់ ៖ ការកំណត់របស់លោកអ្នកនឹងត្រូវដំណើរការបានលុះត្រាណាតែប្រព័ន្ធរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបើកឡើងវិញ (Reboot)។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s