បង្កើនល្បឿនថតចម្លងឯកសាររហូតដល់៣ដងក្នុង Windows 7

នៅពេលដែរអ្នកថតចម្លងុឯកសារជាច្រើនពីផ្ធៃឌីស( Hard disk) ទៅផ្ធៃឌីសមួយទៀតក្នុង Windows 7/ Vista វាអាចនឹងចំណាយពេលវេលាយូរឬឆាប់អាស្រ័យនឹងល្ពឿនកុំព្យូទ័ររបស់ អ្នក។ ជាធម្មតាក្នុង windows 7 ឬ Vista វាបានកំណត់ល្បឿនក្នុងការថតចម្លងឯកសារក្នុង កំរិតមួយ។ ទោះបីជាល្បឿនថតចម្លងក្នុង Windows 7 មានល្បឿនលឿនបន្តិចក៏ដោយក៏វា មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើន។

Talent Copy V គឺជាកម្មវិធីមានទំហំតូចមួយអ្នកជំនួយដល់ល្បឿនក្នុងការថតចម្លងឯកសារ រហូតដល់ ៣ដងនៃល្បឿនដែរបានកំណត់។

ដោយគ្រាន់តែចម្លង(Copy/move)រាល់ឯកសារនានាដូចជា File(s) និង Folder(s) ដូចធម្មតា រួចជ្រើសរើសយក Paste with Talent Copy នៅកន្លែងដែរអ្នកចង់ទុក។

ដំណើរការនៃការថតចម្លងុឯកសារនឹងធ្វើទៅតាមកម្មវិធី Talent copy V ដោយជំនួសឱ្យ កម្មវិធីដើមរបស់ Windows ។

ទាញយកកម្មវិធី Talent Copy V

Talent Copy V ដំណើរការយ៉ាងល្អលើគ្រប់ប្រភេទផ្ធៃថាសទាំងអស់។ វាដំណើរការលើ 32-bit និង 64-bit នៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s