វិ​ធី​សាស្រ្តBack up password wirelessនៅ​ក្នុង Windows XP

មិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា មួយចំនួនបានដឹងហើយថា Password របស់ Wireless ដែលយើងវាយបញ្ចូល ក្នុង Windows Vista ឬ Windows 7 យើងអាច Backup និង Recover វាបានយ៉ាងស្រួល ព្រមទាំងអាចឱ្យយើងដឹងនូវលេខសម្ងាត់របស់វាថែមទៀត។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ Windows XP វិញគឺគ្មាន Tool (build in) សម្រាប់ Backup ឬបង្ហាញនូវ Password ដែលធ្លាប់វាយបញ្ចូលនោះទេ ។

ដូច្នេះថ្ងៃនេះ CM នឹងលើកយកកម្មវិធីមួយដែលមានសម្ថភាព អាច Backup និងមើល Password របស់ Wirless ទាំងអស់ដែលធ្លាប់វាយបញ្ចូល បានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយកម្មវិធី WirelessKeyView ឬ Router passview ។

Download WirelessKeyView សម្រាប់ម៉ាស៊ីន 32-bit

Download WirelessKeyView សម្រាប់ម៉ាស៊ីន 64-bit

Download Router Passview

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s