ស្គាល់ VoIP អត់?

VoIP (Voice over IP) ជាសេវាកម្មសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈបណ្ដាញ   Internet Protocol (IP)    ដើម្បីបញ្ជូនសំឡេងទាក់ទងគ្នាឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពិសេស ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដោយចំណាយអស់តិច។ ពាក្យផ្សេងៗដែលជាប់ទាក់ទងនឹង VoIP មានដូចជា IP telephony, Internet telephony, voice over broadband (VoBB), broadband telephony និង broadband phone ក៏បាន។

 

VoIP អាចប្រើជាមួយឧបករណ៍ដែលអាចប្រើជាមួយអ៊ីនធឺណិតបានដូចជា smartphone, tablet, កុំព្យូទ័រដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារតាមរយៈ អ៊ីនធឺណិតបានក្នុងតម្លៃថោក។ ជាទូទៅ VoIP ពេញនិយមនៅតាមបណ្ដាហាងអ៊ីនធឺណិតព្រោះអតិថិជនអាចទូរស័ព្ទចេញទៅ ក្រៅប្រទេសបានក្នុងតម្លៃថោក។ ជាងនេះទៀតការទូរស័ព្ទចេញរវាងVoIP និង VoIP ដូចគ្នាគឺឥតគិតថ្លៃតាមរយៈ Skype, AOL, Google Talk, Yahoo! Messenger និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀត។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Definition. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s