ចម្លងឯកសារពី USB ដោយមិនឱ្យគេដឹងខ្លួន

នេះជាកម្មវិធីមួយដែលអាចចម្លងឯកសារពី USB ដោយមិនឱ្យគេដឹងខ្លួន។

វីដេអូ បញ្ជាក់ពីសមត្ថភាព និងការណៃនាំពីវិធីប្រើប្រាស់៖ http://www.youtube.com/watch?v=JFcA8zEJ4iE

តំណរភ្ជាប់សម្រាប់ទាញយក៖ http://www.mediafire.com/?44ku8h2fm5qa8ap

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Application, Download. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s