បង្កើត Bootable Windows 8 តម្លើងពី USB ជាមួយ Win8USB

មានកម្មវិធីច្រើនណាស់សម្រាប់ធ្វើអោយ Windows តម្លើងតាម USB Flash បាន។ ពេលនេះអាណាចក្រអាយធីនឹងបង្ហាញកម្មវិធីដើម្បីធ្វើ Bootable តាម USB Flash។

Win8USB ៖ កម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើ Bootable USB សម្រាប់ដំឡើង Windows 7, 8 ។ នេះជាកម្មវិធីងាយស្រួលហើយស៊ីតិចដែលអាចបង្កើត bootable USB ដោយប្រើ  File ISO DVD image.

ទាមទា៖
– Windows Vista or superior
– Admin Privileges in order to write USB boot code
– Patience

ដំណើរការ
1. Formats your pendrive to NTFS format (REQUIRED)
2. Extracts all files to your USB drive (THIS WILL TAKE LONG TIME!!! VERY LONG TIME)
3. Writes the USB Boot MBR

ទាញយកទីនេះ

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Tips & Tricks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s