១០. របៀបដាក់ដំណភ្ជាប់

តំណភ្ជាប់ គេប្រើដើម្បីដាក់ អាស័យដ្ឋាននៃប្លុក ឬ គេហទំព័រផ្សេង ហើយពេលយើងចុចលើវា ពេល នោះវានឹងបើកប្លុក ឬ គេហទំព័រនោះ។

ដើម្បីបង្កើតតំណភ្ជាប់ យើងចុចលើ តំណភ្ជាប់ រួចចុចលើ បន្ថែមថ្មី

នៅក្នុងតំណភ្ជាប់យើងក៏មាន ចំណាត់ក្រុម ដូចទៅនឹងប្រកាសដែរ។ ដូចនេះមុននឹងបង្កើត តំណភ្ជាប់ យើងត្រូវបង្កើតចំណាត់ក្រុម នៃតំណ ភ្ជាប់របស់យើងជាមុនសិន ដើម្បីគ្រប់តំណភ្ជាប់ និង ដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកទស្សនា។

ឧទាហរណ៍ : ចំណាត់ក្រុមពី គេហទំព័រពត៌មាន, គេហទំព័រ ឬ ប្លុក និយាយពី អាយធី ជាដើម។ របៀបនៃការបង្កើតចំណាត់ក្រុមនៃតំណភ្ជាប់នេះ វាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង ចំណាត់ក្រុមនៃ ប្រកាសដែរ។

ពេលដែលយើងចុចលើ បន្ថែមថ្មី នោះវានឹងបង្កាញផ្ទាំងមួយដើម្បីឲ្យយើងបំពេញ ពត៌មាន ផ្សេងៗ នៃតំណភ្ជាប់។

ដូចគ្នាទៅនឹងចំណាត់ក្រុមនៃប្រកាសដែរ នៅពេលដែលយើងបង្កើត តំណភ្ជាប់រួច វាមិនទាន់ បង្ហាញឲ្យយើងឃើញទេ។
ដើម្បីបង្ហាញតំណភ្ជាប់នៅរបាខាងយើងធ្វើតាមវិធីខាងក្រោម:
១. មុនដំបូងយើងចុច រាងរៅ រួចយក វិដជិត(widget) បន្ទាប់មកស្វែងរក វិដជិតមួយ ដែល មានឈ្មោះថា តំណភ្ជាប់។

២. ទាញយក វិដជិត នោះទៅដាក់នៅត្រង់ប្លុក របាខាង រួចចុចលើប៊ូតុង រក្សាទុក ជាការស្រេច។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s