១១. ប្រកាសអត្ថបទជា Image Gallery និង ស្លាយ

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ នឹងបង្ហាញឲ្យយើងដឹងពីរបៀបប្រកាសអត្ថបទដែលមាន Image Gallery និង ស្លាយនៃរូបភាពរបស់យើង។
មុនដំបូងយើងចូលទៅកាន់ ប្រកាស រួចចុចលើ បន្ថែមថ្មី
បន្ទាប់មកចុចលើរូប អាយខុន(បន្ថែមរូបភាព)

បន្ទាប់មកយើង ចុចលើប៊ូតុង ជ្រើសរើសឯកសារ ដើម្បីអាប់ឡូដរូបភាព ។ ពេលអាប់ឡូដ រូបភាព បានមួយហើយ យើងកុំទាន់ចុចអ្វីផ្សេង គឺយើងចុចលើប៊ូតុង ជ្រើសរើសឯកសារ ម្តង ទៀតដើម្បីអាប់ឡូដរូបភាពបន្ថែមទៀត។

បន្ទាប់ពីអាប់ឡូដរូបភាពតាមដែលយើងចង់បានរួចហើយ យើងចុចលើប៊ូតុង រក្សាទុកបំលាស់ ប្តូរ

បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀតដូចខាងក្រោម

ដល់ដំណាក់កាលនេះ យើងមានជំរើសពីរគឺ បើយើងចុចលើប៊ូតុង បញ្ចូលទីតាំពិពណ៌ ពេល នោះយើង នឹងបង្កើតបានជា Image Gallery តែបើយើងចុចលើប៊ូតុង Insert Slide ពេល នោះយើងនឹងទទួលបាន ស្លាយរូបភាព។

លទ្ធផលនៃការចុចលើប៊ូតុង បញ្ចូលទីតាំពិពណ៌


លទ្ធផលនៃការចុចលើប៊ូតុង Insert Slide

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s