១៤. របៀបដាក់រូបតំណាងម្ចាស់ប្លុក

នៅពេលដែលយើងមិនទាន់បានដាក់រូបតំណាងខ្លួនយើង ពេលនោះពេដែលយើង បញ្ចេញមតិ ទៅលើប្លុកមិត្តភក្តិយើង ឬក៏ប្លុករបស់យើង នោះ WordPress វានឹងបង្ហាញរូបភាព Random ឲ្យ យើង។
ដូចនេះដើម្បី កំណត់រូបតំណាងដែលយើងចង់បាន សូមធ្វើតាមការបង្ហាញ ដូចខាងក្រោម៖
មុនដំបូងចុចលើ អ្នកប្រើប្រាស់ រួចចុចលើ ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ

បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញទំព័រមួយទៀត ហើយដើម្បីដាក់រូបតំណាង យើងចុចលើប៊ូតុង ផ្លាស់ប្តូរ ក្រាវើថររបស់អ្នក

បន្ទាបមក វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយ ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ អាប់ឡូដរូបភាព ដែលយើងចង់បាន។ វាមានវិធីជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងអាប់ឡូដរូបភាព តែពេលនេះ ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសវិធីទី១ គឺ អាប់ឡូដ រូបភាពពីកុំព្យូទ័ររបស់យើង។
ដូចនេះ យើងចុចលើ Upload a new image from your computer

បន្ទាប់មក វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀត ដើម្បីឲ្យយើង Browse រករូបភាព ហើយបន្ទាប់ពី Browse រករូបភាពហើយ យើងចុចលើប៊ូតុង Next

បន្ទាប់ពីចុចលើប៊ូតុង Next វានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងតំរឹមរូបភាពរបស់យើង បន្ទាប់ ពីតំរឹមរួច យើងចុចលើប៊ូតុង Crop and finish

ជាចុងបញ្ចប់ចុចលើ បិទ ផ្ទាំងនេះ ជាការស្រេច។ ខាងក្រោមនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការ ដាក់រូប តំណាងរបស់យើង

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s