១៨. របៀប​ដាក់​វិដ​ជិត រាប់​ចំនួន​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា ជា​មួយ who’s amung

លើកមុន ពួកយើងបានបង្ហាញពីវិធីដាក់វិដជិតដើម្បីរាប់ចំនួនអ្នកកំពុង ទស្សនា ម្តងមកហើយ តែថ្ងៃនេះ ពួកយើងនឹងបង្ហាញវិធីសាស្រ្តមួយទៀត ដែលផ្តល់ដោយគេហទំព័រ who’s amung.us ព្រោះវាមានភាពងាយស្រួល។
១. មុនដំបូងចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាននេះ whos.amung.us/showcase
២. ចុចយកប្រភេទ Counterមួយណាដែលយើងចង់បាន បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញកូដ ឲ្យយើង។

៣. ចំលងកូដនោះ ទៅក្នុង វិដជិត អត្ថបទ រួចចុចលើប៊ូតុង រក្សាទុក។

លទ្ធផល

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

2 Responses to ១៨. របៀប​ដាក់​វិដ​ជិត រាប់​ចំនួន​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា ជា​មួយ who’s amung

  1. ចំនុចទី៣ copy code html អត់បានទេ ជួយផង

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s