២. របៀបចុះឈ្មោះ

១. មុនដំបូងយើងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់wordpressគឺ www.wordpress.com
២. ចុចលើប៊ូតុង Get Start Here ឬ Sign Up now

៣. បន្ទាប់មកបំពេញពត៌មានដូចខាងក្រោម

បន្ទាប់ពីបំពេញបានត្រឹមត្រូវហើយ ចុចលើប៊ូតុង Sign Up

៤. បន្ទាប់ពីបាន Sign Up រួចហើយ យើងមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់បានទេ ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បាន យើងត្រូវចូលទៅកាន់ Email ដែលយើងបានបំពេញខាងលើ ដើម្បី Activate។

ពេលដែលយើងបើក Email យើងនឹង Message មួយដែល wordpress ផ្ញើមក រួចហើយ យើងបើក Mail នោះ បន្ទាប់មកចុចលើ Link មួយ ជាការស្រេច។

នៅពេលនេះ ការចុះឈ្មោះរបស់យើងទទួលបានជោគជ័យហើយ យើងអាច Login ដើម្បីប្រើ ប្រាស់ និង ធ្វើអ្វីទៅតាមដែលយើងចង់បាន។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s