៣. របៀបប្តូររាងរៅរបស់ប្លុក

WordPress វាមានរាងរៅជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសទៅតាមចំណង់ចំនូលចិត្ត របស់ យើង ហើយប្តូរ យើងត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម

1. ចូលទៅកាន់ Menu មួយដែលមានឈ្មោះថា រាងរៅ បន្ទាប់មកចុចលើ ម៉ូដប្លុក

2. នៅពេលនោះវានឹងបង្ហាញរាងរៅជាច្រើន បន្ទាប់មកយើងអាចជ្រើសរើសរាងរៅណាមួយ ដែល យើង ចូលចិត្ត ( តែមានរាងរៅខ្លះ តំរូវឲ្យយើងទិញ) ។

3. បន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសរាងរៅដែលយើងចង់បានរួចហើយ យើងចុចលើ
. យកមកប្រើ ដើម្បីយករាងរៅនោះមកប្រើជារាងរៅប្លុករបស់យើង។
. មើលសាក ដើម្បីចុចមើលសាកល្បង ថាតើរាងរៅនេះ ពេញចិត្តរបស់យើងដែរឬទេ។
បន្ទាប់មកប្លុករបស់យើងនឹងផ្ទាស់ប្តូររាងទៅតាមដែលយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s