៦. របៀបបង្កើតចំណាត់ក្រុមនៃប្រកាស

ការបង្កើតចំណាត់ក្រុម គឺដើម្បីរៀបចំអត្ថបទរបស់យើងនៅជាក្រុមៗ ដើម្បីឲ្យប្លុករបស់យើងមាន សណ្តាប់ធ្នាប់ និង ងាយស្រួលដល់អ្នកទស្សនាក្នុងការអាន ឬ ស្វែងរកអ្វីមួយ។

ឧទាហរណ៍ បើប្លុករបស់យើងនិយាយអំពីអាយធី ដូចនេះ ចំណាត់ក្រុមរបស់យើងអាចមានដូចជា មេរៀន C ចំណេះអំពីមេរោគ ចំនេះដឹងអំពីកុំព្យទ័រ ចំនេះដឹងផ្នែកអ៊ិនធ័រណិតជាដើម។

ដើម្បីបង្កើតចំណាត់ក្រុម មុនដំបូងយើងចូលទៅកាន់ ប្រកាស រួចចុចលើ ចំណាត់ក្រុម

បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម:

(១) បំពេញឈ្មោះរបស់ចំណាត់ក្រុម
(២) បន្ទាប់ពីយើងដាក់ឈ្មោះចំណាត់ក្រុមរួចហើយ យើងចុចលើប៊ូតុង បន្ថែមចំណាត់ក្រុម
(៣) មេ : ត្រង់ចំណុចនេះចង់មានន័យថា គឺការកំណត់ឲ្យចំណាត់ក្រុមណាមួយ ស្ថិតនៅក្នុង (ជាកូន) ចំណាត់ក្រុមណាមួយផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ យើងមានចំណាត់ក្រុមមួយឈ្មោះថា ភាសាកុំព្យូទ័រ ហើយពេលក្រោយទៀត យើងបង្កើតចំណាត់ក្រុមមួយទៀត ឈ្មោះថា ភាសាC ។ ដោយចំណាត់ក្រុម ភាសាC ជាស្ថិតនៅក្នុង ភាសាកុំព្យូទ័រ ដូចនេះយើងត្រូវកំណត់មេរបស់វាជា ភាសាកុំព្យូទ័រ។

(៤) ករណីដែលយើងបង្កើតចំណាត់ក្រុមខុស យើងក៏អាចប្រើការប្រែសំរួលឡើងវិញបានដែល ដោយចុចលើប៊ូតុង កែប្រែ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s