៧. របៀបប្រកាសអត្ថបទ

ដើម្បីធ្វើការប្រកាសអត្ថបទផ្សេងដែលយើងចង់បាន មុនដំបូងចូលទៅកាន់ ប្រកាស រួចចុចលើ ប្រកាសថ្មី ពេលនោះវានឹងបង្ហាញមួយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសរសេរអត្ថបទរបស់យើង ដែលមាន ឧបករណ៍ជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់។

បន្ទាប់ពីយើងសរសេររួច យើងត្រូវកំណត់ ចំណាត់ក្រុមឲ្យអត្ថបទរបស់យើងថា តើអត្ថបទដែល យើង កំពុងសរសេរនេះ ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ក្រុមមួយណា។

ទន្ទឹមនឹងនេះ យើងក៏អាចបង្កើតចំណាត់ក្រុម នៅក្នុងនេះបានដែរ ដោយចុចលើប៊ូតុង បន្ថែម ចំណាត់ ក្រុម។

បន្ទាប់យើងបានរៀបអត្ថបទរបស់យើងបានរួចរាល់យើង យើងចុចលើប៊ូតុង ផ្សព្វផ្សាយ ជាការ ស្រេច នៅពេលនោះមិត្តភក្តិវ៉ដប្រេស និង អ្នកទស្សនានឹងមើលឃើញ អត្ថបទរបស់យើង ដែល ទើបតែប្រកាស។

ចំណាត់ក្រុមដែលយើងបានបង្កើតហើយ តាមរាងរៅខ្លះវាបង្ហាញ តែ រាងរៅខ្លះវាមិនទាន់ អាច បង្ហាញទេ ទាល់តែយើងបន្ថែមរបាខាងទៀត ទើបវាបង្ហាញ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបបង្ហាញ ចំណាត់ក្រុមនៅរបាខាង:
១. មុនដំបូងយើងចុច រាងរៅ រួចយក វិដជិត(widget) បន្ទាប់មកស្វែងរក វិដជិត មួយដែលមាន ឈ្មោះថា ចំណាត់ក្រុម។

២. បន្ទាប់មក យក Mouse ចាប់ទាញយវាទៅដាក់នៅលើប្លុក របាខាង រួចដាក់ចំណងជើង ជាឲ្យវាជាការ ស្រេច។

សំគាល់: រាល់ចំណាត់ក្រុមណាដែលមិនទាន់មាន ប្រកាស នោះវាមិនទាន់បង្ហាញទេ។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s