៩. របៀបបង្កើតទំព័រ

លក្ខណៈខុសគ្នារវាង ប្រកាស និង ទំព័រ គឺ រាល់ប្រកាស ដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយ វានឹង បង្ហាញ នៅ លើទំព័រដើម។ ចំនែកឯទំព័រវិញវាមិនបង្ហាញនៅលើទំព័រដើមទេ គឺវាបង្ហាញនៅលើទំព័រខ្លួន វាផ្ទាល់។
ដើម្បីបង្តើត ទំព័រ មុនដំបូងចូលទៅកាន់ ទំព័រ រួចចុចលើ ទំព័រថ្មី

ពេលនោះវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយឲ្យ យើងសរសេរអត្ថបទ និង ធ្វើការកំណត់ផ្សេងៗ។

នៅក្នុងការបង្កើត ទំព័រនេះផងដែរ មានចំនុចសំខាន់មួយទៀតគឺ ទំព័រមេ។
ទំព័រមេ គឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹង ចំណាត់ក្រុមនោះដែរ គឺដើម្បីកំណត់ថាតើ ទំព័រមួយជា កូន របស់ទំព័រណាមួយទៀត។

ធ្វើការសរសេរ និង កំណត់រួចរាល់ហើយ យើងចុចលើប៊ូតុង ផ្សព្វផ្សាយ ជាការស្រេច។

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s