១០. របៀបដាក់ដំណភ្ជាប់

តំណភ្ជាប់ គេប្រើដើម្បីដាក់ អាស័យដ្ឋាននៃប្លុក ឬ គេហទំព័រផ្សេង ហើយពេលយើងចុចលើវា ពេល នោះវានឹងបើកប្លុក ឬ គេហទំព័រនោះ។

ដើម្បីបង្កើតតំណភ្ជាប់ យើងចុចលើ តំណភ្ជាប់ រួចចុចលើ បន្ថែមថ្មី

នៅក្នុងតំណភ្ជាប់យើងក៏មាន ចំណាត់ក្រុម ដូចទៅនឹងប្រកាសដែរ។ ដូចនេះមុននឹងបង្កើត តំណភ្ជាប់ យើងត្រូវបង្កើតចំណាត់ក្រុម នៃតំណ ភ្ជាប់របស់យើងជាមុនសិន ដើម្បីគ្រប់តំណភ្ជាប់ និង ដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកទស្សនា។

ឧទាហរណ៍ : ចំណាត់ក្រុមពី គេហទំព័រពត៌មាន, គេហទំព័រ ឬ ប្លុក និយាយពី អាយធី ជាដើម។ របៀបនៃការបង្កើតចំណាត់ក្រុមនៃតំណភ្ជាប់នេះ វាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង ចំណាត់ក្រុមនៃ ប្រកាសដែរ។

ពេលដែលយើងចុចលើ បន្ថែមថ្មី នោះវានឹងបង្កាញផ្ទាំងមួយដើម្បីឲ្យយើងបំពេញ ពត៌មាន ផ្សេងៗ នៃតំណភ្ជាប់។

ដូចគ្នាទៅនឹងចំណាត់ក្រុមនៃប្រកាសដែរ នៅពេលដែលយើងបង្កើត តំណភ្ជាប់រួច វាមិនទាន់ បង្ហាញឲ្យយើងឃើញទេ។
ដើម្បីបង្ហាញតំណភ្ជាប់នៅរបាខាងយើងធ្វើតាមវិធីខាងក្រោម:
១. មុនដំបូងយើងចុច រាងរៅ រួចយក វិដជិត(widget) បន្ទាប់មកស្វែងរក វិដជិតមួយ ដែល មានឈ្មោះថា តំណភ្ជាប់។

២. ទាញយក វិដជិត នោះទៅដាក់នៅត្រង់ប្លុក របាខាង រួចចុចលើប៊ូតុង រក្សាទុក ជាការស្រេច។

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in Website. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s