របៀបដំឡើង Exchange Server

Microsoft Exchange Server គឺជាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft ប្រើសំរាប់ធ្វើការផ្ញើរ និង រក្សាទុកសារអេឡិចត្រូនិច ។ វាជាកម្មវិធីសំរាប់ប្រើក្នុងក្រុមហ៊ុន អង្គការ ឬ សហគ្រាសធំៗ ។ ក្នុងការដំឡើង Microsoft Exchange Server មានការស្មុគស្មាញ និង ខុសប្លែកពីការដំឡើងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រធម្មតា។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបក្នុងការដំឡើង ៖

 • បញ្ចូល Exchange Server 2003 CD បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹង ឃើងដូចរូបខាងក្រោម រួចចុចលើពាក្យ Exchange Deployment Tools

 • សូមចុចលើ Deploy the first Exchange 2003 server
 • សូមចុចលើ New Exchange 2003 Installation
 • ក្នុងការ setup Exchange 2003 server មាន 8 ដំណាក់កាល

1. ដំណាក់កាលទី1:

តំរូវអោយប្រពន្ធ័ដំនើរការជា Windows 2000 Server SP3, Windows 2000 Advanced Server SP3 ឡើងទៅរឺ Windows server 2003 ទើបអាច setup Exchange 2003 server បាន

2. ដំណាក់កាលទី2:

តំរូវអោយ setup service មួយចំនួនដូចជា SMTP, NNTP និង WWW ហើយប្រសិនលោកអ្នកប្រើ Windows 2003 ត្រូវតំឡើង ASP.NET ។ វិធីដំឡើង Service ខាងលើមានដូចខាងក្រោម:

 • សូមចុច Start menu » Control Panel » Add or Remove Programs » Add/Remove Windows Components
 • សូមជ្រើសយកពាក្យ Application Server » សូមចុច Details.. button » យកពាក្យ ASP.NET » យក Internet Information Service(IIS) » សូមចុច Details… button » យក NNTP Service, SMTP service នឹង World Wide Web Service
 • បន្ទាប់សូចចុច OK button > OK button > Next button > Finish

3. ដំណាក់កាលទី3:

តំរូវ Setup SUPTOOLS.MSI ដែលមាននៅក្នុង Windows 2003 server ហើយដើម្បី Setup ដំបូងត្រូវបញ្ចូល CD Windows រួចចូលទៅកាន់ …\Support\Tools folder រួច double click លើ file SUPTOOLS.MSI រួចសូមចុច Next button > សូចជ្រើសរើស Agree > Next button > សូមបញ្ចូល User Name និង Organization Name រួចចុច Next button > រងចាំរហូតដល់ចប់ រួចសូមចុច Finish button

4. ដំណាក់កាលទី4:

Run DCDiag(Domain Controller Diagnostics) tool ដើម្បីធ្វើការtest network connectivity និង DNS Resolution សំរាប់ Domain controller ។ ដើម្បី Run DCDiag ត្រូវចូលទៅកាន់ Command Promt (cmd) រួចវាយ dcdiag ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចរូចខាងក្រោម

5. ដំណាក់កាលទី5:

Run NETDIAG(Network Diagnostics) tool ដើម្បី run network diagnostics test ហើយដើម្បីត្រូវចូលទៅកាន់ Command Promt(cmd) រួចវាយពាក្យ netdiag រួចទទួលបានលទ្ធផលដូចរូចខាងក្រោម

6. ដំណាក់កាលទី6:

Run ForestPrep tool ដើម្បីធ្វើការពង្រីកទៅលើ Active Directory Schema ជាមួយនឹង Exchange 2003 server ហើយដើម្បី Run ForestPrep tool សូមចុចនៅលើពាក្យ Run ForestPrep Now បន្ទាប់មកសូមចុច Next button ហើយជ្រើសរើសយក “I Agree” រួចសូមចុច Next button សូមជ្រើសរើសយកពាក្យ ForestPrep ដូចរូមខាងក្រោម ហើយសូមចុច Next button រងចាំរហូតដល់ចប់ការ Install រួចសូមចុច Finish button

7. ដំណាក់កាលទី7:

Run DomainPrep សំរាប់ Group និង Permission ដែលចំាបាច់ សំរាប់ Exchange server ដើម្បី Read និង Modify user attributes។ ដើម្បី Run DomainPrep សូមចុចលើពាក្យ Run DomainPrep Now បន្ទាប់សូចចុច Next button ហើយជ្រើសរើសយក I Agree រួចសូមចុច Next button សូមជ្រើសរើសយកពាក្យ DomainPrep ដូចរូមខាងក្រោម ហើយសូមចុច Next button រងចាំរហូតដល់ចប់ការ Install រួចសូមចុច Finish button

8. ដំណាក់កាលទី8:

ជាដំនាក់កាល Setup Exchange server ហើយដើម្បី Setup សូមចុចលើពាក្យ Run Setup Now

 • សូមចុច Next button
 • ជ្រើសរើសយក I Agree រួចសូមចុច Next button
 • សូមជ្រើយរើយយក Custom ហើយជ្រើយរើយយក Install រួចសូមចុចNext button
 • សូមចុច Next button
 • សូមជ្រើសរើយយក Create a New Exchange Organization រួចចុច Next button
 • សូមបញ្ចូលឈ្មោះ Organization រួចចុច Next button
 • រងចាំរហូតដល់ការ Install ចប់រួចសូមចុច Finish button
Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s