មេរៀន Network-លំហាត់គណនា

លំហាត់គណនាក្នុងមេរៀន

        លំហាត់ទី១: ប្រសិនបើ host មួយនៅលើប្រព័ន្ធ network មាន address 172.16.45.14/30 តើមាន address subnetwork ប៉ុន្មាន ដែលជា កម្មសិទ្ធិរបស់ host នេះ?

        សំរាយបញ្ជាក់

octet ចុងក្រោយក្នុងប្រព័ន្ធគោលពីរ binary គឺ 00001110។ 6 bit គ្រាន់តែជា octet កម្មសិទ្ធិ subnet នេះ។ ដូចនេះ subnetwork គឺ 172.16.45.12។

            លំហាត់ទី២: លោកអ្នកមានចំនួនប្រព័ន្ធគោលពីរ binary គឺ 10011101 ប្តូរវាអោយទៅជាប្រព័ន្ធគោលដប់ decimal និងប្រព័ន្ធគោលដប់ប្រាំមួយ hexadecimal។

        សំរាយបញ្ជាក់

បំបែក 10011101 = 128+0+0+16+8+4+0+1 = 157

សំរាប់ប្រព័ន្ធគោលដប់ hexadecimal យើងបំបែកចំនួនប្រព័ន្ធគោលពីរ binary 10011101 ទៅជាពីរផ្នែកគឺ: 1001 = 9 និង 1101 = 13 ដែលស្មើ D ក្នុងប្រព័ន្ធគោលដប់ប្រាំមួយ hexadecimal ដូច្នេះស្មើចំនួន 0x9D។ យើងអាចបំបែក ដោយយក 16 គុណ 9 ហើយបូកថែម 13 គឺស្មើ D (0x9D = (16×9)+13 = 157)។      

លំហាត់ទី៣: តើអ្នកបង្ហាញចំនួនប្រព័ន្ធគោលពីរ binary មាន 10110011 ទៅជាប្រព័ន្ធគោល ដប់របៀបណា?

សំរាយបញ្ជាក់

ប្រសិនបើលោកអ្នកបំបែកចំនួន binary 10110011 បំបែក

1 0 1 1 0 0 1 1

128 64 32 16 8 4 2 1

128 + 0 + 32 +16 + 0 + 0 +2 +1 = 179

លំហាត់ទី៤: លោកអ្នកមាន Class C network ហើយត្រូវការ 10 subnet តើ អ្នកត្រូវការមានប៉ុន្មាន addressសំរាប់ host ដែល subnet mask

និងត្រូវប្រើមានប៉ុន្មាន?

សំរាយបញ្ជាក់

តាមរូបមន្ត 2n-2 យើងនឹងត្រូវការប្រើ 4 bit សំរាប់ subnetting នឹង  ផ្គត់ផ្គង់គឺ 24-2 = 14 subnet ។ subnet mask សំរាប់ 4 bit គឺ 255.255.255.240 ។

លំហាត់ទី៥: តើមានប៉ុន្មាន subnetwork និង host ក្នុងមួយ subnet ប្រសិនបើ អនុវត្ត /28 mask ទៅក្នុង 210.10.2.0 class C network?

សំរាយបញ្ជាក់

ក្នុង 28 bit subnet mask មាន (11111111.11111111.11111111.11110000) ដែលបានអនុវត្តក្នុង class C network ប្រើ 4 bit សំរាប់ប្រព័ន្ធ network ហើយចាកចេញ 4 bit សំរាប់ចំនួន host។  ដោយប្រើរូបមន្ត 2n-2 យើងបាន 2x2x2x2-2 ដូច្នេះយើងបាន 14 network និង 14 host។

លំហាត់ទី៦:តើមាន subnet សំរាប់ host IP address 172.16.210.0/22 ប៉ុន្មាន?

សំរាយបញ្ជាក់

សំនួរនេះមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការបង្ហាញវា លោកអ្នកប្តូរវាទៅជា binary រួចហើយធ្វើប្រមាណវិធី​ logic បង្ហាញដូចខាងក្រោម:

IP address 172.16.210.0 = 10101100.00010000.11010010.00000000

/22 mask = 11111111.11111111.11111100.00000000

លទ្ធផល AND = 11111111.11111111.11010000.00000000

AND ក្នុងប្រព័ន្ធគោលដប់ decimal= 172 . 16 . 208 . 0

លំហាត់ទី៧: តើមាន subnet សំរាប់ host IP address 201.100.5.68/28 ប៉ុន្មាន?

សំរាយបញ្ជាក់

លោកអ្នកបំបែកប្រព័ន្ធពីរ binary ដោយធ្វើប្រមាណវិធី logic បង្ហាញក្រោម:

IP address 201.100.5.68 = 11001001.01100100.00000101.01000100

/28 mask = 11111111.11111111.11111111.11000000

លទ្ធផល AND = 11001001.01100100.00000101.01000000

AND ក្នុង decimal= 200 . 100 . 5 . 64

លំហាត់ទី៨: ប្រព័ន្ធ network របស់អ្នកប្រើ 172.12.0.0 ក្នុង class B address តើអ្នកត្រូវការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ 459 host ក្នុងមួយ subnet តើមានចំនួនអតិបរិមា នៃ subnets ប៉ុន្មានដែល mask នឹងអ្នកប្រើ?

សំរាយបញ្ជាក់

មាន 459 host ចំនួនរបស់ host bit គឺ 9 នេះអាចផ្គត់ផ្គង់អតិបរិមាគឺ 510 host ។ ដើម្បីរក្សា 9 bit សំរាប់ host មានន័យថា bit ចុងក្រោយ octet ទីបីគឺ 0 ដូចនេះ 255.255.254.0 ដូចជា subnet mask។

លំហាត់ទី៩:ក្រុមហ៊ុន ISP បានផ្តល់ IP address និង subnet mask ខាងក្រោម:

          IP address: 199.141.27.0

          Subnet mask: 255.255.255.240

តើមាន addresses ប៉ុន្មានដែលអាចអោយទៅ hosts លើ subnet?

សំរាយបញ្ជាក់

IP address = 11001000.10001101.00011011.00000000 = 199.141.27.0

Subnet mask = 11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.240

Subnet # = 11001000.10001101.00011011.00000000 = 199.141.27.0

Broadcast = 11001000.10001101.00011011.00001111 = 199.141.27.15

The valid IP address range = 199.141.27.1 – 199.141.27.14

លំហាត់ទី៩: IP network 210.106.14.0 គឺជា subnet ដែលបានប្រើ /24 mask តើមានប៉ុន្មាន networks និង host address ដែលផ្ទុក?

សំរាយបញ្ជាក់

subnet មួយជាមួយ 24 bit នៅលើ 255.255.255.0 ហើយក្នុង class C network មាន subnet អាចមាន 1 network និង 254 host ដែលអាចប្រើ។

លំហាត់ទី៩: ផ្តល់អោយ class B IP address network ដែលមានតាមលំដាប់ នៃ subnet masksអនុញ្ញាត 100 subnets ជាមួយ 500 host address ក្នុង subnet?

សំរាយបញ្ជាក់

ដោយប្រើរូបមន្ត 2n-2 សំរាប់គណនា host addresses គឺ 29-2 = 510 host address ដូច្នេះ 9-bit subnet mask នឹងផ្តល់តម្រូវការចំនួនរបស់ host address។ ប្រសិនបើ 9 bit ទាំងនេះគឺប្រើសំរាប់ host ក្នុង class B network ពេលនោះសំណល់ 7 bit ត្រូវបានប្រើ networks។

ដោយប្រើរូបមន្ត 2n-2 យើងមាន 2n-2 = 126 network គឺជា អថេរ។

 លំហាត់ទី១០: ក្រុមហ៊ុន PC មាន IP address 172.16.209.10 /22 ដែលមាន subnet ប៉ុន្មានសំរាប់ address នេះ?

សំរាយបញ្ជាក់

172.16.209.10/22 បំបែក 10101100.00010000.11010001

.00001010 ជាប្រព័ន្ធគោលពីរ និង network port គឺ 22 bits បន្ទាប់មក គណនាតាមប្រមាណវិធី logical AND ធៀប network address ប្តូរទៅជា

10101100.00010000.110100001.00001010 ប្តូរទៅជា network portion

ប្រព័ន្ធគោលដប់នៃ address 172.16.208.0/22។

លំហាត់ទី១០: លោកអ្នកផ្តល់ CIDR (classless inter domain routing) block នៃ

115.64.4.0/22 ពី ISP របស់លោកអ្នក នៃ IP addresses ក្រោយមកតើអ្នក ប្រើ host?

សំរាយបញ្ជាក់

​          115.64.4.0 = 01110011.01000000.00000100.00000000

Subnet mask = 11111111.11111111.11111100.00000000= 255.255.252.0

Subnet number = 01110011.01000000.00000100.00000000= 115.64.4.0 និង Broadcast = 01110011.01000000.00000111.11111111= 115.64.7.255។

address range ដែលមិនស្គាល់គឺ = 115.64.4.1 – 115.64.7.254

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s