មេរៀន Windows Server 2008 ដំឡើង Active Directory

a

ការណែនាំដំឡើង Active Directory លើ Windows Server 2008

កំណត់ចំណាំមួយចំនួនខណៈពេលធ្វើការដំឡើងថ្មី Windows Server 2008: ក្នុងពេលដំឡើង ត្រូវបង្កើត domain controller មុនដំបូងនៅក្នុង Windows Server 2008, អ្នកគួរតែពិចារណា និងរក្សាទុកនៅក្នុ ង ដូច ខាងក្រោម:  – Domain controller ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Microsoft Windows NT Server 4.0 មិនត្រូវបានគាំទ្រដោយ Windows Server 2008.

– Domain controller Windows Server 2008 នេះជាលើកដំបូងដែលប្រព័ន្ធរបស់ម៉ាស៊ីនបម្រើចាំបាច់សកលនិង មិនក្លាយ ទៅជា RODC.

ដំឡើង Active Directory Domain Services (AD-DS):

ក្នុងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Windows Server 2008, មិនដូចប្រព័ន្ធមុនជំហាន បន្ថែមទៀត ដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីអនុវត្ត DCPROMO server ទៅ Domain Controller ហើយដំឡើង Active Directory ផ្ទាល់លើវា។ ជំហាននេះ ដំឡើង Active Directory Domain Services (AD-DS) លើ server។

របៀបដំឡើង 1: Server Manager/Initial Configuration Tasks
បើក Server Manager > Roles > Add Roles:
a
ចុច Next នៅក្នុងសន្លឹកបន្ទាប់:
aក្នុងប្រអប់ Select Server Roles, ជ្រើសរើស Active Directory Domain Services ហើយចុច Next:
aប្រអប់ Active Directory Domain Services បង្ហាញអ្នកអាច យោងទៅលើ ព័ត៌មានដែល បានផ្ដល់នៅក្នុង ប្រព័ន្ធនេះ និង អ្នកសារពត៌មាន Next:
aបន្តទៀតចុច Install នៅក្នុងប្រអប់ Confirm Installation Selections:
a
ហើយរង់ចាំសម្រាប់ដំណើរការទាំងមូលគឺបានចប់:
aចុច Close:
aបន្ទាប់មកត្រឡប់មកវិញ Server Manager, ចុចចូលលើ Active Directory Domain Services, ប៉ុន្តែអាចនឹងមិនត្រូវបានប្រើឡើយព្រោះ DCPROMO មិនបានអនុញ្ញាត:
aជ្រើសរើសលើការណែនាំ DCPROMO ហើយបន្តទៅតាមការណែនាំនៅទីនោះ:
a

Advertisements

About khmerlaor

Loveខែ្មរល្អ
This entry was posted in IT Professionals, Network. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s